PRIVACYVERKLARING

Wenskanacht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze websites,https://wenskan.nl/ en gerelateerde websites en diensten.

Veronique van Kan eigenaar van Wenskan, gevestigd aan Sleeg2d, 6905 BG Zevenaaris verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

UW PRIVACY BY THERAPIE
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Als ondernemer ben ik verplicht om de facturen 7 jaar te bewaren.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • uw geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’

 • de kosten van het consult

PRIVACY BIJ AFNEMEN VAN DIENSTEN

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;

 • Contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer;

 • Betaalinformatie; BTW nummer, Bankrekeningnummer;

 • Andere informatie die u vrijwillig besluit te delen met ons: social media accounts, login ID, IP-adres, feedback en meningen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wenskan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het correct kunnen uitvoeren van een dienst

 • Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Het afhandelen van uw betaling;

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • Aanmelden en verifiëren / authenticeren van gebruikers van de diensten;

 • Opmaken en versturen van facturen;

 • Spampreventie;

 • Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail;

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wenskan.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

www.wenskan.nlgebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen voor de website Siteground https://wenskan.nl, Mailchimp voor het versturen van e-mails en Molly als betaalsysteem om cursussen aan te kunnen schaffen. Met al deze bedrijven zijn verwerkingsovereenkomsten opgesteld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wenskan verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website is beveiligd met een SSL certificaat voor de https-verbinding, Wenskan maakt gebruik van cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Op deze website worden daarnaast cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Naam: _utma
Bewaartermijn: 38 maanden

Facebook Pixel
Functie: analytische cookie die websitebezoek meet.

Wij gebruiken een Facebook Pixel om:

 • de effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt, zich aanmeldt voor een gesprek, tips of training);

 • vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website;

 • je uit te sluiten van advertenties als je je recent hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, zodat je geen irrelevante advertenties te zien krijgt.

Op onderstaande pagina lees je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacy beleid van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

Cookie-instellingen in je browser:
Daarnaast zijn er in je browser of op je apparaat mogelijk instellingen beschikbaar waarmee je kunt kiezen browsercookies toe te staan en om ze te verwijderen. Voor meer informatie over deze instellingen raadpleeg je de Help-onderwerpen van je browser of apparaat. Bepaalde onderdelen van de website werken mogelijk niet correct als je het gebruik van cookies in je browser hebt uitgeschakeld.

Social media: delen op Facebook
We geven de optie om artikelen van de blog te delen op Facebook via een speciale link. Om die link goed te laten werken worden cookies gebruikt.

Afmelden voor cookies

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@wenskan.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We zorgen er zo goed mogelijk voor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd.

Wenskan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De dossiers worden afgesloten bewaard. De website is beveiligd.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@wenskan.nlWenskan behoudt het recht  om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13 juli 2018

WENSKAN - Veronique van Kan
Kinder- en jeugdtherapie
Therapie voor volwassenen
Trainingen, coaching en workshops voor kinderen, jeugd en
volwassenen
Praktijkadres: Sleeg 1
6901 BH Zevenaar
Telefoonnummer: 06 - 19672424
Bezoek alleen op afspraak
 
KVK nummer:  64834069
BTW nummer: NL068113535B02
Aangelsoten bij BATC
BATC beroeps registratie nr: BR-02697
AGB zorgverleners code: 90104560
AGB praktijkcode: 90063849